ประเภทรถ

บาท/ชม.

บาท/วัน

บาท/กม. 

 

(เกินกว่า 80 กม.)

ECO CAR

SUB COMPACT

COMPACT

MID SIZE

PICK UP

VAN

440

380

450

380

340

300

2,800

2,400

2,900

2,400

2200

1,950

7

7

8

7

6

6

อัตราค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลง ตาม ช่วงเวลา สถานที่ และประเภทของรถ

การคืนรถแบ่งปัน

ระดับน้ำมันในถัง

กรณีคืนรถด้วยน้ำมัน

น้อยกว่า1/4 ถัง

คืนรถผิดที่

กรณีไม่คืนรถตรงที่จอดเดิม

คืนรถช้าไม่เกิน 30 นาที

เรามีช่วงเผื่อเวลา 30 นาที

500 บาท

คืนรถช้าไม่เกิน 30 นาที

หากคืนรถช้าเกินกว่า 30 นาที 

ไม่รักษาความสะอาด

หากมีเศษขยะทิ้งอยู่ภายในรถ

1,000 บาท

V

P

D

ปรับเพิ่ม ค่าบริการรายวัน

C

B

A

500 บาท

0 บาท

ในการทำให้กลิ่นบุหรี่หมดไป

สูบบุหรี่ภายในรถ

อาจถูกยกเลิกสมาชิก

สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ยกเลิกการจองรถ

ถูกใบสั่ง และความเสียหาย

ตามจำนวนเงินที่ได้ชำระไว้เดิม

น้อยกว่า 24 ชม.

กรณีนี้ สมาชิกคงต้องชำระค่าบริการ 

ก่อน 24 ชม.

กรณีนี้ สมาชิกจะได้รับคืนค่าบริการ เข้าในบัญชีรถแบ่งปันของสมาชิก

ตามจำนวนเงินที่ได้ชำระไว้เดิม

ถูกใบสั่ง

บวกเพิ่มจากค่าปรับตามใบสั่งอีก 20% เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 

ค่าปรับใบสั่ง + 20%

ความเสียหาย

จำนวนค่าเสียหายจะถูกกำหนด 

ตามแต่กรณี

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ รถแบ่งปัน รวม ค่าน้ำมัน ค่าประกันภัย ค่าบำรุงรักษา และระยะทางขั้นต้น 80 กม.