1/1

    888 Housethai เราได้ถือกำเนิดขึ้นจากความมุ่งมั่น และตั้งใจที่

จะสร้างสรรค์ผลงานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ด้วยประสบการณ์

อันยาวนานในวงการสื่อ 

   จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราได้ร่วมสร้างสรรค์งานต่างๆ ให้กับ

หน่วยงานราชการและสินค้าต่างๆ ทั้ง สปอตโทรทัศน์ สปอตวิทยุ

สกู๊ป สารคดี วีดีโอฟรีเซ็นต์และงาน Event ต่างๆ

 

We are Buddy

   For Your Bussiness

Spot radio & tv

เราคิดวิเคราะห์  วางแผน ออกแบบ เพื่อให้ทุกๆการสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จ